ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Νηπιακό:(νήπια)

Προ-Κατώτερο: (Α’,Β’ Δημοτικού)

Κατώτερο αρρένων: (Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’ Δημοτικού)

Κατώτερο θυλέων: (Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’ Δημοτικού)

Μέσο αρρένων: (Α’, Β’ Γυμνασίου)

Μέσο θυλέων: (Α’,Β’ Γυμνασίου)

Ανώτερο αρρένων: (Γ Γυμνασίου & Α’, Β’, Γ’ Λυκείου)

Ανώτερο θυλέων: (Γ’ Γυμνασίου & Α’,Β’,Γ’ Λυκείου)

Συνάξεις ενηλίκων: (Όλες οι ηλικίες από 18 ετών και άνω)